Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste                                                         Laatimispäivä 23.5.2018

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 24 §

Rekisterinpitäjä


Tmi Tarja Vaarala, Y-tunnus 2219411-7
Usvatie 6, 20780 Kaarina
Puhelin +358 440 210 459

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tarja Vaarala
Usvatie 6, 20780 Kaarina
Puhelin +358 440 210 459
Sähköposti: tarja(at)tarjavaarala.fi

Rekisterin nimi


 Tmi Tarja Vaaralan asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus


Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Tietoja käytetään Tmi Tarja Vaaralan ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Rekisteritiedot palvelevat asiakkaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa, edistävät hoidon jatkuvuutta ja palvelevat asiakkaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa. Tietoja voidaan käyttää markkinointiin asiakkaan suostumuksella.

Rekisterin tietosisältö


Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, y-tunnus, asema organisaatiossa, syntymäaika tai henkilötunnus, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Yksilöllisen ravintovalmennussuunnitelman ja vyöhykehoidon toteuttamista varten asiakas luovuttaa terapeutin käyttöön työn kannalta tarpeelliseksi katsottuja terveystietojaan kuten esimerkiksi terveyshistoriansa.

Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, mahdollisesti myös teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

Tietojen luovutus


Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille muutoin kuin lainsäädännön velvoittamissa rajoissa tai rekisteröidyn itsensä suostumuksella (erillinen suostumus) rekisteröidyn asioiden hoitamiseen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet


Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään kun sitä ei enää tarvita. Ravintovalmennusvastaanottoa varten saadut tiedot hävitetään vuoden kuluttua ensimmäisestä tapaamisesta, ellei valmennuksen jatkosta ole sovittu.

Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna salasanoilla, jotka ovat vain rekisterinpitäjän tiedossa. Tietoihin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti.

Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus lopettaa milloin tahansa palvelujen käyttäminen. Rekisteröidyn henkilötiedot hävitetään hänen pyynnöstään, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut, tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.